Activiteiten > Dienen > Werkgroep Roemenië Activiteiten > Dienen > Werkgroep Roemenië
De Roemeniëwerkgroep is per 18 november 2018 opgeheven.
Hieronder vind u een samenvatting van de activiteiten in het verleden.
Wij danken alle gevers en betrokkenen voor hun inzet de afgelopen jaren.

 


Târgu Mures – Vlaardingen
Sinds 1984 heeft de Wijkgemeente Holy contact met de zustergemeente Sábádi ût in Târgu Mures in Roemenië. Dit contact is in de Ceaucescu-tijd ontstaan door toedoen van onze toenmalige predikant dr. H. van de Graaf. Er was noodgedwongen alleen sprake van een pastoraal contact. Na de revolutie in 1989 en de opening van de grenzen heeft dit contact jarenlang een sterk diaconaal karakter gehad. Nu Roemenië is toegetreden tot de Europese Unie zoeken wij samen met onze zustergemeente naar projecten, die wij gezamenlijk kunnen doen voor het welzijn van onze zustergemeente.


Roemenië is nog steeds een arm land. Heel langzaam probeert het de economie te ontwikkelen. Hier en daar zijn verbeteringen merkbaar. Velen zien nieuwe kansen en uitdagingen. Niet iedereen profiteert van de vooruitgang. Mensen zonder sociaal vangnet, zonder of met een klein pensioen merken er niets van dat Roemenië steun vanuit de EU krijgt. Heeft men een pensioen dan houdt het pensioen geen gelijke tred met de prijsstijgingen, waardoor het inkomen van ouderen steeds verder achterop raakt. Armoede is nog steeds aanwezig. Het huidige politieke klimaat draagt verder niet bij aan een stabiele samenleving. Vooral de winterperiode is er verschrikkelijk. Omstandigheden, die wij in Nederland nauwelijks meer kennen.

Contact met de Sábádi ût-gemeente
In het communistische tijdperk was het een enorme bemoediging voor christenen achter het IJzeren Gordijn te weten dat ze deel uitmaakten van een wereldwijde gemeenschap. Ze mochten ervaren, dat er elders in de wereld kerken waren, die meeleefden, meebaden en praktische hulp boden. In die periode gingen er vele transporten met hulpgoederen van Vlaardingen naar Târgu Mures. De transporten zijn verleden tijd, maar hulp is nog steeds nodig. Ons uitgangspunt bij die hulpverlening is dat wij aanvullend werken. De gemeente moet ook zelf bijdragen. Wij vinden dat die relatie gebaseerd moet zijn op twee uitgangspunten, t.w.:
  1. De gemeente van Târgu Mures neemt meer dan tevoren het voortouw bij de invulling van haar diaconale taak. Wij geven daarbij ondersteuning waar nodig.
  2. Samen werken wij aan een verdere verdieping van het zijn van zustergemeente van elkaar.
Die zustergemeente-relatie trachten wij te verstevigen door regelmatige bezoeken van en naar de Sábádi ût-gemeente in Târgu Mures.
                     
Wat doen we? Welke projecten steunen wij?

De kerk in Bese
Aan de rand van Târgu Mures ligt het dorpje Bese. De bevolking bestaat voornamelijk uit Roma. Het dorp behoort bij de Sábádi ût-gemeente. Een oud schoolgebouwtje dat voor kerkdiensten werd gebruikt, is verbouwd tot kerk.In het torentje hangt een luidklok, een geschenk van de Wijkgemeente Holy. Bijzonder is de antieke stenen preekstoel, afkomstig uit een gesloopte kerk. De gemeente in Bese deelt het in het Broodproject en de diaconale zorg.

Dr. Juhász Andrász Ontmoetingscentrum
Naast de kerk in Târgu Mures ligt het “Dr. Juhász Andrász Ontmoetingscentrum”. Het centrum is vernoemd naar predikant Juhász Andrász van de Sábádi ût-gemeente. Het centrum is met steun vanuit Vlaardingen tot stand gekomen. Het wordt als pension en voor bijeenkomsten van de gemeente gebruikt. Dit betekent dat er voor grote gezelschappen moet worden gekookt. Hiervoor was de keuken te krap. Tevens was het ketelhuis onder de keuken te klein. De keuken en het ketelhuis zijn inmiddels uitgebreid. De verbouwing werd betaald uit de opbrengst van de kledingverkoop. Kleding, die in Vlaardingen was ingezameld. De verwarmingsinstallatie, die mankementen vertoonde, is met steun vanuit onze Wijkgemeente vernieuwd.

Diaconaal doktersassistente
Er is een doktersassistente, die aan een diaconaal instituut haar opleiding heeft gehad. Zij is verbonden aan de gemeente in Târgu Mures. Haar salaris wordt bekostigd door de gemeente zelf. De diaconaal-doktersassistente houdt wekelijks een "bloedprik- spreekuur" in het Dr. Juhász Andrász Ontmoetingscentrum. Tevens bezoekt zij ouderen en zieken thuis. Veel ouderen zijn zelf niet in staat hun speciale medicijnen te betalen. Het komt ook voor dat zij dreigen te worden afgesloten van gas, water, licht of stadsverwarming. Voor die situaties stellen wij maandelijks een budget beschikbaar.Broodproject                                
Dit programma loopt al enige jaren. Aan de allerarmste gezinnen wordt, naar gelang de gezinsgrootte, wekelijks een brood van twee kilo gegeven. Er is een overeenkomst met de plaatselijke bakker. Hij zorgt ervoor dat het brood van oktober tot en met mei, elke donderdag, verpakt en wel wordt aangeleverd. De mensen die in het Broodproject delen, krijgen ook een kerstpakket met levensmiddelen. Zo proberen wij bij te dragen in hun
kosten van levensonderhoud.

Jeugdwerk
Voor de Sábádi ût-gemeente in Târgu Mures is jeugdwerk heel belangrijk. Grote groepen jongeren bezoeken de activiteiten, die voor hen worden georganiseerd. Wekelijks is er een instuif, zijn er praatgroepen en wordt er muziek gemaakt. Het budget waaruit die activiteiten moeten worden bekostigd is echter gering.
Ieder jaar worden er de ‘Vakantie Bijbel Weken”gehouden. Zomerkampen waar honderden kinderen gebruik van maken, Roemeense-, etnisch Hongaarse- en Roma kinderen. Voor hen is dit de enige vorm van vakantie vieren. Tevens zijn er activiteiten, die erop gericht zijn de jongeren ook na hun belijdenis bij de kerk te houden. Jongeren, die met Pasen belijdenis doen (al op 14-jarige leeftijd) ontvangen van onze Wijkgemeente een Bijbel.

Naast onze bijdrage voor dit werk is men voortdurend op zoek naar financiële bronnen om die activiteiten te kunnen realiseren.

Studenten
Drie studenten, afkomstig uit arme gezinnen, krijgen van ons financiële ondersteuning. Zij studeren o.a. aan het Theologisch Instituut in Cluj. Zij zijn daar intern en gaan alleen in de vakanties naar huis. Wij sponsoren hun maaltijden op het Instituut. Dit project staat ook open voor studenten van een andere studierichting.
Het is ter beoordeling van de Kerkenraad in Târgu Mures welke studenten voor dit project in aanmerking komen.

Onze financiële middelen
Onze financiële middelen verkrijgen wij uit giften, de opbrengst van ingezameld oud-papier en verschillende acties, zoals het rondbrengen van kerstpost en de verkoop van wijn in het najaar.
Onze grootste bron van inkomsten is oud-papier! Elke eerste zaterdag van de maand staat op de parkeerplaats tegenover het Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan tussen 09.00 en 11.30 uur een oud-papiercontainer.De Roemenië Werkgroep Holy kan het niet alleen
Fysieke steun is van harte welkom op zaterdagochtend bij de oud-papiercontainers en bij het bezorgen van de Kerstpost. Verder moet worden gedacht aan het af en toe met ons naar Roemenië willen gaan om het contact met de zustergemeente levend te houden en aan het meedenken over verdieping van het gemeentecontact.

Uiteraard kunt u ook helpen met een gift voor algemene doelen of een specifiek project.
Ons bankrekeningnummer is NL36 INGB 0000873730 t.n.v. Roemenië Werkgroep Holy.

Contact
Wilt u verdere informatie dan kunt u contact opnemen met:
Jaap Beukema  voorzitter tel. 4370869
Jan Baris secretaris tel. 4744811
Cees Schipper  penningmeester  tel. 4748483
Stien van den Boogaart coördinator oud-papier tel. 4747104
Tineke van der Hoek algemeen-adjunt tel. 4748957

 
terug