Wijkberichten > Wijkbericht Onderweg Wijkberichten > Wijkbericht Onderweg

WIJKBERICHT HOLY 3 augustus 2020

» Eerdere wijkberichten     
» Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: vacant  

KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 3 AUGUSTUS 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY

Ook deze Onderweg
is weer voor 4 weken. De laatste keer was er niet veel kopij, maar nu wel! Het is goed om te weten dat we in september weer gaan starten met de vieringen op zondag, waarbij ook weer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Het vergt veel voorbereidingen om dit op de juiste manier te doen, maar zoals u hieronder kunt lezen zijn we er wel uit. Vanaf dat moment wordt ook gestart met het ‘live’ uitzenden van de diensten, zodat u, wanneer u nog niet naar de kerk wilt of kunt komen, de viering ‘live’ kunt meemaken. Binnenkort leest u meer hierover op de website.
Totdat het zover is, gaan we door op de huidige manier in samenwerking met de Wijkgemeente Centrum-West: aanstaande zondag, 9 augustus, kunt u kijken naar een viering waarin Ds. Nico Paap zal voorgaan. Ook op 16 augustus zal Ds. Paap voorgaan. Op 23 augustus wordt de viering geleid door Ds. Peterjan van der Wal en op 30 augustus zal de dienst wederom worden verzorgd door Ds. Nico Paap.
Als alles blijft gaan zoals nu, volgt dan op 6 september de eerste viering weer sinds 15 maart waarbij gemeenteleden in persoon aanwezig kunnen zijn. Deze viering wordt dan geleid door Petra Nijboer. Onvoorstelbaar dat we al zolang niet meer bij elkaar zijn geweest tijdens een zondagse viering! Maar wel heel erg fijn dat we met behulp van de techniek toch op een andere manier ‘verbonden’ waren.
Ik wil u langs deze weg nog een goed vervolg van de zomer toewensen en hopelijk kunnen we elkaar weer in september ontmoeten in het Kerkcentrum.
André Betsema

Bedankt!
Lieve mensen,
Afgelopen vrijdag werd ik verrast met een prachtige bos zonnebloemen en een hele mooie kaart erbij als groet van de wijkgemeente. Het doet goed te weten dat er mensen zijn, die aan je denken en je niet vergeten.
Hartelijk bedankt!! Het heeft me zeer goed gedaan.
Roos den Draak - Hofman

Vanuit de wijkkerkenraad
De wijkkerkenraad kwam donderdag 30 juli in een extra vergadering bijeen:

Even terug- en vooruitkijken
Met heel veel genoegen kijken we terug en vooruit naar de vieringen van de afgelopen maanden. Het resultaat van een meer dan goede samenwerking met de wijkgemeente Centrum-West. Hierdoor is een band ontstaan die, naar ik hoop, blijvend zal zijn. Dank aan alle medewerkers en voorgangers. Verrassend ook om ds. Nico Paap regelmatig in ons midden te hebben. Het smaakt wat mij betreft naar meer. Een bijzondere dank aan Bram v.d. Borden die wekelijks niet alleen de opnames verzorgde, maar ook het geheel met liederen en teksten klaar maakte voor uitzending. En we gaan zo in ieder geval de maand augustus door. Via de digitale teller weten we dat soms wel tot 300 ‘adressen’ de viering mee beleven. Soms als gezin, soms met buren, bekenden of ‘zo maar’ andere gemeenteleden. Een goed initiatief dat navolging verdient. U kent vast wel iemand die het gezellig vindt om samen met u de viering mee te maken. Dat moet spontaan gebeuren en kan niet georganiseerd worden.

Livestream
De kerkenraad heeft besloten per 6 september weer diensten in het Kerkcentrum te gaan verzorgen met gemeenteleden. Thuis kan dan worden meegevierd via een zogenaamde livestream. In de kerkzaal is dan plaats voor 60 gemeenteleden en de daarbij behorende ondersteuning. De apparatuur hiervoor wordt aangeschaft en ook de geluidsinstallatie wordt vernieuwd. Om alles mogelijk te maken is een gebruiksplan vastgesteld. U vindt het binnenkort op de website. Diensten met gemeenteleden vergt een behoorlijke organisatie en moet volgens strakke regels plaatsvinden. Een paar zaken hieruit:
Gemeenteleden zonder digitale mogelijkheden worden als eerste uitgenodigd. U wordt daarvoor door ons gebeld. Weet u iemand die hier gebruik van wil maken dat kunt u dat laten weten via scriba@pknvlaardingenholy.nl .
Wilt u zelf een dienst bijwonen dan moet u zich vooraf opgeven. Wie dan daarbij het eerst komt……  Als de kerk ‘vol’ is wordt u als eerste op de lijst van de volgende viering geplaatst. In de kerkzaal staan de rijen 1.50 m uit elkaar en naast gezamenlijke huishoudens of ‘alleen bezoeker’ worden steeds 3 stoelen vrijgehouden. U wordt naar uw plaats begeleid en ook het verlaten gebeurt onder begeleiding. Op de website zullen we de regels aan het eind van deze maand publiceren. Het reserveren gaat via internet of telefoon.
Na de kerkdienst wordt er nog geen koffie geschonken. We doen een beroep op chauffeurs om, waar nodig, gemeenteleden naar de kerk te vervoeren.

Ontmoeting
Gemeenteleden kunnen elkaar (maximaal 16 personen per keer) iedere vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur ontmoeten in het kerkcentrum. Zie hiervoor het bericht van Lenie v.d. Berg.

Andere activiteiten
Andere activiteiten vinden deze maand (nog) niet plaats in het kerkcentrum. Wel doen wij een dringend beroep op u om aandacht te besteden aan vooral de ouderen/alleenstaande gemeenteleden. Dat kan door het organiseren van een telefooncirkel, een enkel telefoontje of een kort bezoekje. Initiatieven kunt u zelf nemen. Vanuit de kerkenraad worden (ook) stappen ondernomen. Berichten hierover vindt u later op de website.

Afscheid en begin
Petra Nijboer start haar 100% werkzaamheden voor de wijk per 1 september a.s. Zij neemt op 13 september afscheid van Centrum-West in de Rehobothkerk.
De intrede van ds Hugo Habekotté zal plaatsvinden in de morgendienst van 20 september. Een voorbereidingsgroep is hard aan het werk om hiervan, ondanks de beperkingen, een feest te maken.
Per 1 oktober zal ik de kerkenraad verlaten en word ik opgevolgd door Gert Jan Alberts, Joke Smitkade 37. Gert Jan woont sinds 2 jaar (weer) in Vlaardingen en is sinds september betrokken bij de 70+ gespreksgroep. De kerkenraad is blij dat hij bereid is ‘de kar’ de komende tijd te willen trekken. Hij zal op een later tijdstip worden herbevestigd. Evenals Chris van Roon die door de Algemene Kerkenraad is benoemd tot voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
Eind vorige maand hebben we in kleine kring Thomas Bezemer uitgezwaaid. Hij was jarenlang als (hulp)koster en kerkrentmeester de spin in het web van ons kerkcentrum. De kerkenraad en de gemeente zijn hem veel dank verschuldigd. Dat hebben we ook geprobeerd duidelijk te maken. Daarom ook op deze plaats: “Thomas ontzettend bedankt voor het meer dan vele werk dat jij voor ons kerkcentrum en de gemeente hebt verricht!”

Tenslotte
Er wordt, met name door kosters, gastvrouwen en heren hard gewerkt om de kerk Coronavrij te houden. Dat geeft regels en beperkingen. De kerkenraad ondersteunt hen daarbij volledig. We houden ons aan de richtlijnen van de overheid en de landelijke kerk. Daarbinnen kunnen we veel voor elkaar betekenen. Wacht daarbij niet tot ‘anderen het wel gaan doen’.
Ik wens u een goede tijd toe.
Chris Bos, voorzitter.

Vrijdagmiddag…de kerk is open!!
Weten jullie dat op vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur de kerk weer open is? Er staat dan een heerlijk kopje koffie of thee voor u klaar. Ook is er meestal iets lekkers bij. En….wat heel belangrijk is….Je ontmoet elkaar weer en je kan een praatje maken met elkaar op gepaste afstand. Kom je ook gezellig een keertje langs!
We vinden het wel prettig als je jezelf even van te voren aanmeld.
Dit kan op onderstaande adressen:
Connie Koole: connie.koole@hotmail.com
Corrie van Dorp: corrievandorp@hetnet.nl of telefoon 010-4740266

Nog geen Ontmoetings(soos)middag voor ouderen
Door de onzekere situatie is het op het moment van dit schrijven, begin augustus, moeilijk te besluiten of de ontmoetingsmiddag in september weer kan plaatsvinden.
Helaas daarom kan de soos middag op woensdag 2 september nog niet doorgaan.
Heel jammer maar we moeten geduld hebben en hopelijk kunnen we later dit jaar wel weer bij elkaar komen. U kunt natuurlijk wel op vrijdagmiddag naar het kerkcentrum Holy komen voor een praatje en een kopje koffie of thee bij de inloop tussen 14-16 uur. Wel even aanmelden. Zie elders het bericht hierover.
Vriendelijke groeten van de dames van de soos

Intrededienst 20 september a.s.
De voorbereidingen voor de viering waarin onze nieuwe wijkpredikant, Ds. Hugo Habekotté zal worden bevestigd, zijn begonnen. We proberen er, ondanks de maatregelen die gelden, een mooie en feestelijke dienst van te maken. Hoe één en ander zal gaan plaatsvinden hoort u in september. Wat we nu al wel vast willen vertellen is dat we een boom vol wensen aan Hugo en zijn vrouw Anja willen meegeven. Heeft u een mooie wens voor hen? Maak dan een kaartje (maximaal formaat ansichtkaart) en schrijf daarop uw wens. Zodra de vieringen weer beginnen staat er in de kerk een doos waarin u deze wens kunt doen, maar u kunt het ook eerder afgeven aan Corrie van Dorp, Esdoorndreef 33.
André Betsema

Oud Papier Actie
Ook na de vakantie staan de containers gewoon weer op de stoep bij het Kerkcentrum Holy voor uw oud papier en karton, en wel op zaterdag 5 september. Op de gebruikelijke tijd tussen 9:00 en 11:30 uur zijn wij aanwezig.
En nog steeds de maatregelen in acht nemend, houden we 1,5 mtr. afstand!!
Vóór de opening v/d. containers zijn tafels geplaats waar u uw papier (zonder plastic) en karton (gescheiden van papier) kunt aanbieden. Wilt u zo veel mogelijk v/d. looprichting, van náár de kerk lopend linksom om de containers heen, gebruik maken? Onze medewerkers lopen op het kerkplein en helpen u desgewenst om uw auto leeg te halen. Ook het gewicht en de prijs van de maand augustus is bij ons nog niet bekend, dus houdt u die van ons tegoed. Voor alsnog hartelijk dank voor al uw oud papier. Graag tot ziens op zaterdag 5 september, namens de OPA’s:
Harm, Henk, Jan en Ruud

Wij gedenken Gerrit Doorduin (90 jaar, overleden op 19 juli, Stadhouderslaan 28).
Meer dan 60 jaar was hij getrouwd met Tineke, met wie hij twee zoons had en vijf kleinkinderen. Hij heeft gelukkig nog geweten dat er een achterkleinkind aan kwam. Hij was een eerlijk en trouw mens, een lieve man, vader en opa die er altijd was. Hij was een man met een groot hart die veel voor een ander over had. Een prater was hij niet.  Helaas moet hij door zijn gezondheid al vroeg zijn werkzame leven los laten. Jaren zette hij zich in als vrijwilliger in het Zonnehuis. Daar bezocht hij ook graag de kerkdiensten, totdat dat niet meer ging. Ondanks het steeds weer inleveren, was hij een doorzetter die aan het leven vast hield. Een integer mens, die vooral lééfde naar zijn geloof, want hij vond dat je je geloof vooral moest laten zíen.  Hij was niet snel afkeurend over iemand, maar hij vond verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zorgzaamheid wel belangrijke waarden. Ondanks alles was hij een levensgenieter en vierde hij graag een feestje Na de laatste ziekenhuisopname, kwam hij op de palliatieve afdeling in het Zonnehuis. Daarna is het heel snel gegaan. Op vrijdag 24 juli was het afscheid in crematorium Hofwijk te Rotterdam. We denken aan zijn vrouw Tineke, de kinderen en kleinkinderen voor wie het leeg en stil is geworden. Dat zij de kracht mogen krijgen van de Allerhoogste en steun van naasten om met hun grote verlies om te gaan.
Petra Nijboer 

Verhuisbericht
Beste gemeenteleden van de wijk Holy. Langs deze wel wat onpersoonlijke weg wil ik afscheid van u nemen omdat ik eind juli hoop te verhuizen. Ik neem in het bijzonder afscheid van de leden van de 70+-groep en van de mensen bij wie ik ’s zondags tijdens de dienst in de buurt zat.
Sinds vorig jaar sta ik ingeschreven voor een service-appartement in Gorinchem. Deze woonruimte biedt mij de zorg die ik de komende jaren mogelijk nodig zal hebben. Bovendien ga ik op deze manier dichter bij mijn beide dochters en hun gezinnen wonen. Vlaardingen verlaten is een grote stap voor mij. Vooral omdat ik bijna 51 jaar op de Albertine Agneslaan gewoond heb. In december 1969 verhuisden we als gezin van Schiedam naar Vlaardingen waar we lid werden van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ongeveer 6 jaar geleden werd deze gemeente opgeheven. Met nog enkele andere leden heb ik me toen aangesloten bij uw gemeente.
Ik heb hier een prettige tijd gehad. Het is niet zolang geweest maar omdat ik hier al jaren woon, kende ik veel gemeenteleden van gezicht en dat maakte de aansluiting wat makkelijker. Het ga u allen goed!
Met vriendelijke groeten,
Diny Slot-Vonk

  

 
 
 

EERDERE WIJKBERICHTEN   

 
December          
November          
Oktober          
September          
Augustus 3 aug        
Juli 6 jul        
Juni 8 jun 15 jun 22 jun 29 jun  
Mei 4 mei 11 mei 18mei 25 mei  
April 6 apr 20 apr      
Maart 2 mrt 9 mrt 16 mrt 23 mrt 30 mrt
Februari 3 feb 10 feb 17 feb 24 feb  
Januari 2020 6 jan 13 jan 20 jan 27 jan  
 
 
December 2 dec 9 dec 16 dec    
November 4 nov 11 nov 18 nov 25 nov  
Oktober 7 okt 14 okt 21 okt 28 okt  
September 2 sep 9 sep      
Augustus 5 aug 26 aug      
Juli 1 juli 8 juli 15 juli    
Juni          
Mei 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei  
April 1 apr 8 apr 15 apr 29 apr  
Maart 4 mrt 11 mrt 18 mrt 25 mrt  
Februari 4 feb 11 feb 18 feb 25 feb  
Januari 2019 7 jan 14 jan 21 jan 28 jan  
 
December 3 dec 10 dec 17 dec    
November 5 nov 12 nov 19 nov    
Oktober 1 okt 8 okt 15 okt 22 okt 29 okt
September 3 sep 10 sep 17 sep 24 sep  
Augustus 20 aug 27aug      
Juli 9 jul 30 jul      
Juni 4 jun 11 jun 18 jun 25 jun  
Mei 7 mei 14 mei 28 mei    
April 23 apr 30 apr      
Maart 5 mrt 12 mrt 19 mrt 26 mrt  
Februari 5 feb 12 feb 19 feb 26 feb  
Januari 2018 29 jan        
 
December 4 dec 11 dec 18 dec 8 jan  
November 6 nov 20 nov 27 nov    
Oktober 9 okt 16 okt 23 okt 30 okt  
September 4 sep 11 sep 18 sep 25 sep 2 okt
Augustus 21 aug 28 aug      
Juli 3 juli 24 juli      
Juni - 12 juni 19 juni 26 juni  
Mei 08 mei 15 mei 22 mei 29 mei  
April 3 apr. 10 apr. 24 apr. 01 mei  
Maart 06 mrt. 13 mrt. 20 mrt 27 mrt  
Februari 06 feb. 13 feb. 20 feb 27 feb  
Januari 2017 02 jan. 09 jan. 16 jan. 23 jan. 30 jan.
 
December 5 dec. 12 dec. 19 dec.    
November 7 nov. 14 nov. 21 nov. 28 nov,  
Oktober 3 okt. 10 okt. 17 okt. 24 okt. 31 okt.
September 5 sept. 12 sept. 19 sept. 26 sept.  
Augustus 1 aug. - - 22 aug. 29 aug.
Juli 4 juli 11 juli - -  
Juni 6 juni 13 juni 20 juni 27 juni  
Mei 2 mei 9 mei - 23 mei 30 mei
April 2016 4 apr. 11 apr. 18 apr. -  


  
terug